Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene balcanica
Silene barbeyana
Silene behen
Silene bellidifolia
Scorzonera crocifolia
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Silene caesia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Silene cerastoides
Silene ciliata
Silene colorata
Silene compacta
Silene congesta
Silene conglomeratica
Saxifraga hederacea
Saponaria aenesia
Silene fruticosa
Silene corinthiaca
Stachys euboica