Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera lanata
Scorzonera parviflora
Scorzonera scyria
Scorzonera sublanata
Scrophularia aestivalis
Scrophularia auriculata