Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea collina
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis aurea
Allium favosum
Agrostis capillaris
Allium ferrinii
Arabis sudetica
Agrostis castellana
Arabis muralis
Achillea cretica
Asperula idaea