Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Mus musculus Σταχτοποντικός
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Miliaria calandra Τσιφτάς
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Milvus milvus Ψαλιδιάρης