Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex divulsa divulsa
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cirsium creticum dictaeum
Centaurea alba deusta
Centaurea affinis denudata
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Ceratophyllum demersum demersum
Campanula topaliana delphica
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium decalvans decalvans
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Campanula saxatilis cytherea
Cerastium cymosum cymosum
Centaurea spinosa cycladum
Carlina corymbosa curetum
Centaurea cuneifolia cuneifolia