Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ranunculus brutius
Ranunculus brevifolius pindicus
Ranunculus baudotii
Ranunculus auricomus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus arvensis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aduncus
Ranunculus acris friesianus
Ranunculus acris acris
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Ramonda serbica
Ramonda nathaliae
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Radiola linoides