Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pteridium aquilinum brevipes
Plebejus pylaon brethertoni Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Pterocephalus perennis bellidifolius
Plantago bellardii bellardii
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Pinguicula balcanica balcanica
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Plantago atrata atrata
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Phalaris arundinacea arundinacea
Pteridium aquilinum aquilinum
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα