Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus praecox polytrichus
Thymus praecox zygiformis
Thymus pulegioides
Thymus rechingeri macrocalyx
Thymus rechingeri rechingeri
Thymus samius
Thymus sibthorpii
Thymus sipyleus sipyleus
Thymus stojanovii
Thymus striatus
Thymus teucrioides alpinus
Thymus teucrioides candilicus
Thymus teucrioides teucrioides
Thymus thracicus
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tinca tinca Γληνί