Στοιχεία Είδους

Όνομα Tilia cordata
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Tilia parvifolia
Κοινή Ονομασία Μικρόφυλλη φλαμουριά
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Μείωση
Απειλές
Υλοτομία
Σχόλια απειλών RARE AND DISAPPEARING TREE
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα MOUNTAIN WOODS
Παγκόσμια Εξάπλωση SPREAD IN EUROPE/W.ASIA