Στοιχεία Είδους

Όνομα Thymus teucrioides
Υποείδος teucrioides
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Thymus teucrioides-ssp.tymphaeus
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα PINUS NIGRA AND PINUS HELDREICHII WOODS 500-1700 M. JUNIPERUS, QUERCUS AND BUXUS COMMUNITIS ON SUNY SLOPES
Παγκόσμια Εξάπλωση S.ALBANIA