Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polygonatum odoratum
Polygonatum multiflorum
Polygonatum latifolium
Polygala vulgaris
Polygala venulosa
Polygala supina phodopea
Polygala subuniflora
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala nicaeensis tomentella
Polygala monspeliaca
Polygala major
Polygala cristagalli
Polygala comosa
Polygala alpestris croatica
Polycnemum majus
Polycnemum heuffelii
Polycnemum arvense
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon diphyllum
Polycarpon alsinifolium