Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά