Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Orthrias barbatulus vardarensis Βίνος
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Rutilus ohridanus prespensis Πλατίκα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας