Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Anguilla anguilla Χέλι
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Orthrias pindus Πινδοβίνος
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leuciscus keadicus Μενίδα
Liza aurata Μυξινάρι
Oedalechilus labeo Γρέντζος
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα