Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus praecox zygiformis
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Biarum tenuifolium zeleborii
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Euphorbia characias wulfenii
Fumaria officinalis wirtgenii
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Lysimachia vulgaris vylgaris
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Primula vulgaris vulgaris
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Silene vulgaris vulgaris
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Satureja vulgaris vulgaris