Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Pachychilon pictus Χειλάς
Anguilla anguilla Χέλι
Platichthys flesus luscus Φασσί
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Rutilus ohridanus ohridanus Τσιρώνι της Οχρίδας
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα