Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eyprepocnemis plorans Ευπρεποκνημίς ο κλαίων
Everes decoloratus Εβέρες ο αποχρωματισμένος
Everes argiades Εβέρες ο Αργιάδης
Everes alcetas Εβέρες ο Αλκέτας
Evax pygmaea pygmaea
Evax perpusilla
Euthystira brachyptera Ευθυστίρα η βραχύπτερη
Eurodryas aurinia Ευρωδρυάς η αουρίνια
Euphrasia stricta
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia pectinata
Euphrasia minima minima
Euphrasia liburnica
Euphrasia hirtella
Euphrasia drosocalyx
Euphorbia villosa
Euphorbia velenovskyi
Euphorbia taurinensis
Euphorbia sultan-hassei Ευφόρβια η Σουλτάν-Χάσειος