Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gypsophila nana
Gypsophila muralis
Gypsophila glomerata
Gyps fulvus Όρνιο
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gynandriris sisyrinchium
Gynandriris monophylla
Gymnospermium altaicum
Gymnocarpium robertianum
Gymnocarpium dryopteris
Gymnadenia odoratissima
Gymnadenia conopsea
Gryllus campestris Γρύλλος ο πεδινός
Gryllus bimaculatus Γρύλλος ο δίστικτος
Gryllomorpha wettsteini Γρυλλόμορφος του Βεττστάιν
Gryllomorpha pieperi Γρυλλόμορφος ο πηπέριος
Gryllomorpha guentheri Γρυλλόμορφος ο γκουενθέριος
Gryllomorpha dalmatina Γρυλλόμορφος ο Δαλματικός
Gryllomorpha cretensis Γρυλλόμορφος ο Κρητικός
Gryllomorpha albanica Γρυλλόμορφος ο Αλβανικός