Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LAZAROS KORYFI - MADARA DIKTIS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4320010
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 13157.93
Χερσαία Έκταση (ha) 13157.93
Συνολική Περίμετρος (km) 72.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2146.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 478.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The area is located at the central-east part of Crete and is including the massif of Dikti (altitude 2148 m, one of the three principal mountains of Crete), with the other characteristic picks of Lazaros (2084 m) and Afentis Christos (2005) and the plateau of Omalos and Katharo. Almost all the site's surface is covered by large rugged mountains and gorges. The dolines are of special interest; the wet dolines are characterized by scanty vegetation of annuals common in other places but rare in Crete while the dry dolines are characterized by dense vegetation and, in Dikti, by the occurence of Polygonum idaeum, specialized in this type of habitat and confined to Psiloritis and Dikti. The characteristic types of vegetation are: phrygana, with three distinct types according to altitude; forests of pines (Pinus brutia); and a kermes oak (Quercus coccifera) ungrazed forest.There is also low -not exceeding 1 m-, grazed, sparsely covered Quercus coccifera garrigue. The plateau is cultivated. A small part of the site is covered by vineyards. Finally, there is riparian vegetation with common perrenials or annuals (the vegetation of a constantly flowing mediterranean river with gravel bed, usually pebbles, a habitat type not included in Annex I). 8220 is used to describe the pioneer vegetation of rock surfaces with Sedum spp..
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An important site for passage and breeding raptors and alpine species. Species of concern include: Gyps fulvus and Aquila chrysaetos. The following elements comprise the ecological quality and importance of the site: 1) A great variety of habitat types, mostly well conserved: Quercus coccifera forests (it is noteworthy that the tree form of Quercus coccifera is unusual outside Crete and Peloponnese); a Quercus ilex forest, the unique large forest of the species in Crete (approximately 700 ha); Pinr forest (Pinus brutia); low-, mid- and high-elevation phryganas; and a great number of caves. 2) Its flora is extremely rich in common species and in rare and vulnerable endemic species, mostly cretan; moreover, some of them are stenoendemics, exclusively found in the site or in the mountains of Crete. Alyssum lasithicum, Cirsium creticum ssp. dictaeum, Galium incanum ssp. creticum, Silene thessalonica ssp. dictaea, Tragopogon lassithicus, Inula candida ssp. decalvans (=Inula pseudolimonella), Scabiosa minoana ssp. minoana (=Lomelosia minoana ssp. minoana), Astragalus nummularius, and Silene multicaulis ssp. cretica are endemic to the site.; Asplenium creticum, Hypochoeris tenuiflora, Origanum microphyllum, Cuscuta atrans, Silene andri-jovis, Astragalus idaeus, Geocarium creticum, and Epipactis cretica are endemic to the mountains of Crete. 3)Its fauna, although it needs further investigation, is expected to be rich in endemic and rare species, such as species of gastropods. The gastropods listed in 3.3. (Other important species, Greek) are endemic to Crete or to Crete and to the little islands around. Oxychilus amalthae is a stenoendemic gastropod, exclusively found in the cave of Diktaion Adron and in danger of extinction. The fauna also includes a narrow endemic amphibian subspecies, Hyla arborea ssp. cretensis and an endemic to Crete mammal, Apodemus sylvaticus creticus. Besides, Rhinolophus ferrumequinum ssp. creticum, included in section 3.2.c. as Rhinolophus ferrum-equinum, is a subspecies endemic to Crete.There are also colonies of vultures (Gyps fulvus) at most of the mountains and gorges with the population at the gorge of Gonion being the most typical. 4) There are still vineyards with old varieties of vines at the slopes of Selekanos. 5) There are many caves with endemic fauna. 6) There are many and scientifically important fossils at Katharo mountains.OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION D.Plants:The following species are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81) and are included in the IUCN Red Data List (1993) in the category of threatened plants: Cotoneaster nummularia (vulnerable), Cuscuta atrans (indeterminate)The following species, which are endemic to the mountains of Crete, are protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81): Alyssum idaeum, Alyssum lassithicum, Arenaria fragilima, Arenaria saponarioides, Chaenorrhinum idaeum, Cyclamen cretica, Dianthus juniperinus ssp. aciphyllus, Ranunculus cupreus, Scorzonera idaea, Scilla nana (including Chinodoxa nana), Tragopogon lassithicus, Tulipa cretica, Paeonia clusii ssp. clusii, Inula candida ssp. decalvans (=Inula pseudolimonella). Valantia aprica is a balkan endemic (Greece, Albania)Orchis anatolica ssp. sitiaca, Orchis anatolica ssp. anatolica are protected by the CITES Convention (Annex C). Orchis anatolica ssp. sitiaca is also protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81)Allium callimischon ssp. haemostictum is a plant with distribution in Greece and SW Turkey. Lamium garganicum ssp. striatum is a Balkan endemic. Satureja spinosa is a species with distribution in Crete and the East Aegean found only in SW Anatolia out of Greece. Reptiles: the species in section 3.3 areimportant because of their small populations with discontinuous areas of distribution and, besides being protected by the Bern Convention, they are also protected by the Presidential Decree 67/81. is a threatened species (IUCN, 1993).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats include fire, illegal hunting and use of poisoned baits. Fragile balance - the relationships in semi - natural ecosystems are in danger because of overgrazing, fires, tourism activities (heavy traffic of vehicles). The soil at high slopes is in danger of erosion because of lack of stabilizing vegetation caused by overgrazing, which is, in some case, accompanied by fire.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium callimischon haemostictum
Alyssum idaeum
Alyssum lassiticum
Arenaria fragillima
Arenaria saponarioides (Αρενάρια η σαπωναριόμορφη)
Arum idaeum
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Astragalus idaeus
Cephalanthera cucullata
Cirsium creticum dictaeum
Colchicum cretense
Cotoneaster nummularia (Κοτονήαστρο το νομισματικό)
Crocus oreocreticus
Crocus sieberi sieberi
Draba cretica
Erysimum mutabile
Galium incanum creticum
Galium samothracicum
Geocaryum creticum
Origanum dictamnus
Polygonum idaeum
Scabiosa minoana asterusica (Σκαμπιόζα των Αστερουσίων)
Sedum praesidis
Silene multicaulis cretica
Silene variegata
Thlaspi creticum
Tragopogon lassithicus
Tulipa cretica
Vincetoxicum creticum
Viola cretica cretica
Viola fragrans
Zelkova abelicea (Αμπελιτσιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus cervinus (Κοκκινοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Grus grus (Γερανός)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Coluber gemonensis gemonensis
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη