Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNOS: CHORTAROLIMNI - LIMNI ALYKI KAI THALASSIA PERIOCHI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4110001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 18231.66
Χερσαία Έκταση (ha) 5288.38
Συνολική Περίμετρος (km) 81.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 101.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Alyki is a shallow coastal salt lagoon and Chortarolimni is a coastal seasonal brackish marsh (hereafter they are called lakes for simplicity). The lakes Alyki and Chortarolimni are located in the eastern part of the island of Limnos, along the coastal zone and in close proximity to each other. The surface of the lakes is about 600 ha and 230 ha respectively. Between the two lakes there is a smaller one (Asprolimni, ca. 42 ha). The access to the wetland is difficult during the rainy season and is made possible through a trail. The latter is close to the road that connects the communities of Roussopoulio, Romano, Kalliopi and Kontopoulio with the habitation centre of the community of Moudros. Alyki is covered, for the most part, by sea water in contrast to Chortarolimni which is empty of water most of the time.When there is no water Alyki as well as Chortarolimni form an extended salt meadow the skirts of which that face the sea are devoid of vegetation due to the severe winds. The area of the meadow is occupied by salt scrubs (Salicornia sp., Arthrocnemum sp., Tamarix sp.) intermixed with glasswort swards. In the outer zone of the skirts one finds Juncus sp., Erica sp., Cistus sp., Euphorbia sp. and Sarcopoterium spinosum. Wooded formations are very scattered within the broader area (olive trees, Vitex agnus, Elaegnus angustifolius, Ficus carica, Quercus macrolepis - habitat type 9350). There also exist mosaic-type areas of Phragmites australis and Arundo donax.Finally, a narrow zone of ammophilous psammophytic vegetation extends at the seashore [fine sand, unstabilised dunes -Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum followed by a transitional zone with stabilised dunes - Centaurea spinosa, Thymus sp. (habitat type 2260)]. NOTES: Maps of the Hellenic Army Geographical Service, the Royal Greek Navy Hydrographic Service and the British Navy Hydrographic Service were used to delimitate the present site. The road which follows the contour line at 10 m was considered as the best approximation to the relief since it is laid out parallel to the row of hills. It includes drainage-basins that end at the lakes Alyki and Chortarolimni.Since the marine area of the site is in the northern Aegean Sea, the water is more turbid and the depth curve at 20 m was regarded as a satisfactory approximation to the lower limit of distribution of the submarine meadows (Posidonia oceanica beds). The whole plateau is considered to be covered by submarine meadows. Their presence is shown on the map of the Navy Hydrographic Service though it is possible that large areas of the plateau may be devoid of vegetation (Posidonia oceanica) due to the great hydrodynamism. In the case of habitat type 1170 (reefs), boundaries were drawn by following the depth curve at 10 m (Keros reefs) and the corresponding one at 5 m (Petalida reefs). The difference between the two depth curves is justified by the greater hydrodynamism at Keros reefs.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The wetland of Alyki and Chortarolimni retains the natural element in an excellent, almost ideal state. Especially Alyki may be the only natural salt lake in Greece with so large a surface that has not been influenced by man. The presence of saline and brackish areas in Alyki and Chortarolimni, respectively, as well as the rarity of fresh water (springs, rivers etc) create the picture of a unique landscape that reminds of a typical semi-desert. Furthermore, the avifauna of the site enhances this similarity. The limited data we have so far, show that the wetland supports a fair number of rare and threatened species protected by international conventions or legislation.As far as avifauna species are concerned, the wetland of Alyki and Chortarolimni is one of the few sites in the region where breeding of Glareola pratincola, Himantopus himantopus and Recurvirostra avosetta takes place. It is also one of only 100 or less sites in the EC where breeding of Falco naumanni occurs. The geographical position of the site is of great significance since several migratory birds use it as a resting place. In addition, references of the site exist in international-european inventories of biotopes-wetlands (important bird area ICBP- IWRB, Corine biotopes). The fauna is also enriched by important invertebrate species: Scopaeus lemnicus and Isophya lemnotica are two species endemic to Limnos island, Poecilimon mytilinensis is endemic to Lesvos and Limnos islands whereas Rhacocleis agiostratica is endemic to Limnos and Ag. Efstratios islands.The above testify the significant scientific importance of the site which can be used for educational and biological research purposes. Lastly, one should not fail to mention that the importance of the area lies on cultural reasons as well because of the nearby archaeological site (ancient Hephaestia).OTHER IMPORTANT SPECIES WITH MOTIVATION DBirds: Larus argentatus is included in Αnnex II2 of the directive 79/409/EEC.Amphibians and reptiles: Rana ridibunda is referred in annex V of the directive 92/43/EEC.Coluber caspius and Ophisops elegans are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 and are referred in annex IV of the directive 92/43/EEC. Invertebrates: Platycnemis pennipes is considered in need of protection (Van Tol J. and Verdonk M.J. 1988). Stylurus flavipes is referred in annex IV of the directive 92/43/EEC. It is also considered in need of protection (Van Tol J. and Verdonk M.J. 1988, Collins N.M. and Wells S.M. 1987, Koomen P. and van Helsdingen P.J. 1993). Hyles hippophaes is included in annex IV of the directive 92/43/EEC, in annex V of the IUCN Red List of Threatened Animals (1988) and in the checklist of threatened invertebrates in CORINE-Biotopes project. It is also considered in need of protection (Collins N.M. and Wells S.M. 1987, Koomen P. and van Helsdingen P.J. 1993). Plants: Pancratium maritimum: the sea-lily is a typical Mediterranean species of sand dunes whose populations follow a decreasing trend because of the destruction of its habitats. Anthemis werneri ssp. werner is an endemic species protected by the Greek Law (Presidential Decree 67/81).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The severe local winds as well as drought constitute two possible threats to the ecosystem. Nevertheless, these natural phenomena pre-existed without any serious repercussion on the wetland. The real threat comes from either direct human influence (e.g. uncontrolled hunting) or human induced intervention on the habitats. A typical example of the latter is the intensive exploitation of Alyki for salt production by "Ellinikes Alykes, S.A." whenever this plan is realised.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Cygnus cygnus (Αγριόκυκνος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Plegadis falcinellus
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη