Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI STYMFALIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2530002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κορινθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1308.91
Χερσαία Έκταση (ha) 1308.91
Συνολική Περίμετρος (km) 17.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 720.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 599.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The lake Stymfalia is a part of a plateau situated in the southern part of Korinthia Prefecture and surrounded by the mountains of Killini (Zireia), Oligyrtos, Mavrovounio and Garrias. The main substrate of the area is calcareous rock which belongs to the Gavrovo - Tripoli geological zone. The bottom of the lake is covered with recently deposited alluminum. There are many karstic wells surrounding the lake which input fresh water. The surface area of the lake fluctuates seasonally being larger during the winter, while during summer it reduces by large. From time to time the lake is even totally drained. During the droughts of 1988-1990, the lake was completely dry and was used for agricultural purposes by the inhabitants of the nearby villages. The lake covers an area from 25% to about 45% of the surface area of the site depending on the season, but it may even be totally drained. From the rest of the area around the lake occur coniferous forest in the higher altitudes, phrygana broad-leaved formations rocky ecosytems and the remaining is under cultivation.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Such mountainous lakes are very rare not only in Peloponnisos but all over Greece. This site is a very important refuge for migratory birds and of course for breeding, passage and wintering waterbirds. Species of concern include Ixobrychus minutus and Aythya nyroca. Moreover it is home to the endemic taxon Pseudophoxinus s. stymphalicus. This fish has a very interesting biology, since during the dry periods of the lake it survives by sinking down into the mud and forming a slippery envelope around the body. In addition the variety of ecological niches existing in the surroundings of the lake and inhabited by a number of Greek endemic plant taxa show much ecological diversity within this site.The well-developed formations of coniferous forests with the Greek endemic Abies cephalonica and Pallas Pine Pinus nigra subsp. pallassiana give an additional value to the whole site. Recently this area was used by the high school students of Korinthia Prefecture for environmental studies. A diverse vertebrate fauna lives in this site including many endemic, rare or threatened animals. Some non-bird species (two rhinolophid bats, two terrapins, one tortoise and one colubrid snake) are mentioned in Annex II of the Directive 92/43 E.E.C. (section 3.2). The two Rhinolophus species are threatened in Greece and hence classifiesd in the threat category " Vulnerable". All these species are protected by the Bern Convention and the Greek Presidential Decree 67/1981.Moreover, some taxa of fish, anuran amphibians, lizards, snakes, insectivores, rodents and carnivores are listed in the tables of sections 3.3 as Other Important taxa indicated with one to four motivation markings. It should be emphasized that among these animals, some endemic taxa are included (motivation B), and that of the total of the Greek endemic reptilian species, some occur in the present site.The fish Leuciscus cephalus, and the dormouse Dryomus nitedula are threatened Greek taxa (the first considered as "Locally Vulnerable" and the second as "Rare") (motivation A). The subspecies Leuciscus c. peloponnensis is endemic to Peloponnisos. Nearly all of the "Important Species" are protected by the Bern Convention (motivation C) or/and the Greek Presidential Decree 67/1981 (motivation D). Exceptions to the former case are the taxa: Leuciscus cephalus peloponnensis, Myocastor coypus while from the above Decree catalogue the following taxa are absent: Ablepharus kitaibelii, Vipera ammodytes, Myocastor coypus, Martes foina. However, some of them receive the D motivation for other reasons. So, Ablepharus kitaibelii falls under this category since it is evaluated by the CORINE-Biotopes Project, Myocastor coypus since it forms few scattered, fully isolated populations in Greece, and Apodemus mystacinus epimelas since it is a Balkan endemic. Also, some of the important taxa listed in the Presidential Decree are eligible for the D motivation for additional reasons: (a) Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, Coronella austiaca and Natrix tessellata are listed in the CORINE-Biotopes Project handbook; (b) Coronella austriaca is very rare in Peloponnisos (known from 2-3 localities of the northern part); (c) Coluber gemonensis and Dryomys nitedula wingei are Balkan endemics, and (d) Muscardinus avellanarius is a taxon mentioned in the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (UNEP). Many bird taxa occupy the lake and the area around of it for nesting, wintering or resting during the migration period. There are raptors such as the harriers Circus aeruginosus ("Vulnerable") and C. cyaneus, the Honey buzzard, Pernis apivorus, the "Red-Backed Shrike" Lanius collurio, the Long-Eared Owl Asio otus and others. Herons also occur such as the night Heron, Nycticorax nycticorax ("Insufficiently Known"), Purple Heron, Ardea purpurea ("Vulnerable"), and the Squacco Heron, Ardeola ralloides. Other taxa present include egrets such as the little Egret, Egretta garzetta, bitterns such as the little Bittern, Ixobrychus minutus and ibises such as the Glossy Ibis, Plegadis falcinellus ("Endangered") partridges (Alectoris graeca), terns [Gelochelidon nilotica ("Endangered") , Chlidonias niger ("Vulnerable")], woodpeckers (Picus viridis), nuthatches (Sitta neumayer), sandpipers (Tringa glareola) and a notable colony of Little Grebe, Tachybaptus ruficollis, have also been recorded.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The water of the lake is not only reduced by natural karstic sewers but also from intensive water drawing in order to irrigate the surrounding cultivated areas. Artificial drainage is also a common method used to acquire temporary but rich land for cultivation. Efforts to make the water of the lake worthy for irrigation of the dry coastal areas of Korinthos have been made from the times of the Emperor Adrianos (128 AD) and are even partially applied today. Groundwater abstraction and surface abstraction from the springs within the wetland has reduced the area and the depth of the lake considerably and the reedbeds have expanded greatly. Due to this misuse of the water, the lake dries completely during the summer in the last years. Another more or less natural threat to the lake is the deposition of silt and the following development of Phragmites communis hydrophilous vegetation and hence the reduction of the surface area of the open water of lake. It has been estimated that today the area covered by the reed thickets ( Phragmites communis) is presently 55.06% , while in 1945 it was 33.75%, and in 1960 it was 38.44%. The intensive shooting, illegal or not, is the main threat for the rich avifauna of the site especially during winter. Effective protection of this fauna is urgently needed. Arable and stock farming have low to moderate influence on the habitats of this ecosystem. Furthermore there is disturbance from illegal fishing, while nets might have caused the decline of certain waterbirds. Ongoing plans for using the water of the springs for the water supply of Korinthos town are potential threats to the lake. There are also plans for the construction of a dyke around the lake, for irrigation purposes.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Arenaria filicaulis graeca
Asperula arcadiensis
Onobrychis ebenoides
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Martes foina (Κουνάβι)
Muscardinus avellanarius zeus (Βουνομυωξός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myocastor coypus (Μυοκάστορας)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas strepera (Καπακλής)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Cygnus olor (Κύκνος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Emberiza schoeniclus intermedia (Καλαμοτσίχλονο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Fringilla montifringilla (Χειμωνόσπινος)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Regulus regulus (Χρυσοβασιλίσκος)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Turdus iliacus iliacus (Κοκκινότσιχλα)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta graeca (Γραικόσαυρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis peloponnesiaca lais (Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη