Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS OCHI, PARAKTIA ZONI KAI NISIDES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2420012
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 33385.47
Χερσαία Έκταση (ha) 23620.2
Συνολική Περίμετρος (km) 98.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1386.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site is located in the southern part of the island of Evvoia. It contains two distinct areas:Mount Ochi with the coastal areas of Cape Kafirefs and Potami and the Mandilou islet. Ochi mountain (1398 m) is located NE of Karystos. The most remarkable characteristics of this part of the site are: the extensive area with phrygana and sclerophyllus shrubs (especially Quercus coccifera), the many green valleys with Platanus orientalis, the small chestnut forest near the highest peak, and the rivers in which the dominant species are Vitex agnus-castus and Nerium oleander. The marine area of the site is characterized by the existence of posidonia beds, mainly in deep waters (>20 m) and by reefs (along Cape Kafirefs). Both of these ecosystems are in excellent condition. NOTES 1. In Kampos Karystou area there are extensive crops, not described by any habitat type of Annex I. 2. Habitat type 9320 describes areas with Olea europaea and Pistacia lentiscus shrubs. 3. On Ochi mountains there are extensive patches of Pteridium aquilinum. 4. There are Erica manipuliflora heathlands, a habitat type not included in Annex I.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Mount Ochi still holds significant population of large birds of prey like the Bonelli's and Short-toed Eagle. It is also very important for the Eagle Owl, of which 13 pairs are found (a remarkable density). Furthermore, passerines of european interest nest (Woodlark, Tawny Pipit, Cretzschmar's Bunting) in significant numbers. The site is also important for migrants, especially birds of prey and other large birds (herons, storks). In the rocky coasts, Shags are nesting in nationally important numbers. Finally, in Mandilou islets there has been recorded Eleonora's Falcon and Audouin's Gull nesting. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The most serious threats include the construction of many wind farms all over the area, the increased urbanization of the town of Karystos and the nearby settlements and the expansion of operating stone quarries. Rock partridge populations have shown great decline, mainly due to hunting. The use of poisoned baits is widespread. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis cretica cretica
Armeria johnsenii
Campanula celsii carystea
Cerastium candidissimum
Cerastium runemarkii
Cirsium heldreichii euboicum
Crocus sieberi atticus
Erysimum senoneri senoneri
Fritillaria ehrhartii
Paeonia mascula hellenica
Sideritis euboea
Stachys euboica
Viola euboea
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Larus fuscus (Μελανόγλαρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Plegadis falcinellus
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη