Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI AMVRAKIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2310016
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1904.43
Χερσαία Έκταση (ha) 1904.43
Συνολική Περίμετρος (km) 36.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 205.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Vitex agnus-castus dominates. Vitex agnus-castus also occurs sporadically in the area near the bridge of the national road, where the main vegetation is grassland. Within this area the soil is sandy and grassy vegetation, Vitex agnus-castus and cultivated fields with Nicotiana tabaccum occur. The absence of reed-beds in the southern part, as well as riparian trees such as Salix, Populus, Alnus and Platanus from the littoral zone is characteristic. This is due to the strong changes in the water level of the lake, which are unfavorable for the development of this vegetation. Many different taxa of algae make up the phytoplankton of Amvrakia. The algae that dominate are Chlorophyta and Bacillariophyta (Diatomae) and in some places Cyanophyta, while Euglenophyta, Chrysophyta and Pyrrhophyta occur in the phytoplankton at lower frequencies. The large number of species belonging to the Chlorophyta and Cyanophyta together with the restriction of the Chrysophyta, probably indicates slight eutrophication of the lake.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες During the last 10-15 years the lake has become an important breeding site for heron species (Night Heron Nycticorax nycticorax and Squacco Heron Ardeola ralloides), for Pygmy Cormorants (Phalacrocorax pygmaeus) and grebes (Great Crested Grebe Podiceps cristatus and Little Grebe Tachybaptus ruficollis). It has also become an important site for migrating Little Egrets (Egretta garzetta) and wintering Great White Egrets (Ardea alba) and Slender-billed Gulls (Larus genei). The main reason for this development was the lowering of the water levels in the northern part of the lake that allowed the formation of reedbeds and riparian stands, creating thus suitable habitats for the aforementioned birds. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Any change in the water levels of the lake, especially the northern part could potentially pose a threat on the populations of birds. Poaching is another threat, while grebes and Pygmy Cormorants are threatened by the use of nets by fishermen. The breeding colonies of heron are also very vulnerable to human presence, so special care should be taken for safeguarding their nesting sites. \n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Crypsis aculeata
Cyperus michelianus michelianus
Silene ungeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Cobitis trichonica (Τριχονοβελονίτσα)
Silurus aristotelis (Γλανίδι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη