Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα EKVOLES POTAMOU STRYMONA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1260002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1297.10
Χερσαία Έκταση (ha) 1165.66
Συνολική Περίμετρος (km) 19.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 64.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site comprises coastal saltwater lagoons and marshlands formed around the mouth of Strymon river. The Delta region contains a variety of habitat types: off shore sand, islands and dunes, salt marshes, Tamarix shrub, grassland of freshwater marshes and reed beds along the river. There are not dykes to separate the wetland from reclaimed agricultural land, on which the principal crops are wheat, vines and olives. There are villages and towns near the wetland.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The estuary of river Strymon is considered an important area for breeding and wintering of large bird population (waders and gulls) as well as for a very rich number of fish. It is also an important area for rare and threatened waterfowls, a principal migratrory route and a recovery station. Delta ecosystems are still intact. Breeding species include Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus etc. It is important as passage for migrants, particularly waders and gulls. In the visitors Phoenicopterus ruber has been included while Ergetta alba, Haliaeetus albicilla and Circus cyaneus would considered as winter visitors. The reference on Leuciscus cephalus is about the subspecies macedonicus. The reference on Platycnemis pennipes is about the subspecies Platycnemis pennipes pennipes. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Platycnemis pennipes, which is refered to van Tol J., Verdonk M.J. 1988. The protection of dragonflies (Odonata) and their biotopes. Council of Europe.In the present site Salvinia natans, a plant species included in WCMC and Leymus racemosus ssp. sabulosus, a plant, which reaches its extreme distribution limit in Northern Greece, are growing wild.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The Delta area has been considerably modified by an extensive land reclamation scheme, so that to have agricultural exploitation. Fertilizers and waste have altered the water quality towards eutrophication and affect the ecological character of the whole Delta. The Delta, with its small islands where bird species nest, is threatened. Illegal hunting exerts up to an extend, pressure on bird population. Likewise, illegal sand extraction from a small island in the mouth of Strymon river destroys abundant eggs of important fish species. Fishing, grazing and farming activities should be planned in the Delta area according to their potential impact. Fisheries works in the mouth of the river, and the presence of illegal shacks along with the constant pressure for resort/tourist development have the typical negative results and a serious environmental impact.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Carex acuta
Pancratium maritimum
Salvinia natans
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Alosa fallax nilotica (Σαρδελομάνα)
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς)
Aspius aspius (Ασπρογρίβαδο)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη