Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS PAIKO, STENA APSALOU KAI MOGLENITSAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1240009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 91968.02
Χερσαία Έκταση (ha) 91968.03
Συνολική Περίμετρος (km) 195.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1647.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 34.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Paiko Mt is considered to be an extension of Voras mountain range, in fact geologically it belongs to the same massif as Tzena and Pinovo. It mainly consists of limestones and ophiolites. Its SE part is predominantly sedimentary rocks and is characterized by a multitude of medium height peaks ranging from 1219 to 1650 m. The forests of Paiko have been heavily exploited in the past by the inhabitants of nearby villages (coppice mainly). The intensive grazing has also resulted in degradation of the natural environment which only recently (during the last few decades) has started to show signs of recovery. Paiko is rich in flowing waters as well as internal draining waters especially in the subalpine meadows where streams flow internally and come out as springs in the foothills of the mountain.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Agricultural activities in Paiko Mt., belong to the past and as a result today, a great variety of habitats exists. The afforestation of many abandoned pastures and of small pieces of formerly agricultural land is now creating a rich vegetation mosaic. Thus, the diversity of habitats that are created is one of the most valuable features of the area. Vegetation structure diversity and the neighbouring of Paiko with Tzena Mt and Axios river valley create a suitable habitat for the roe deer and hare as well as for several raptors, most important being the Golden Eagle, Long-legged Buzzard and Lanner Falcon. Additionally, the gentle slopes of the subalpine meadows and small upland wetlands form an interesting landscape. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Erebia ligea, which is contained to the Presidential Decree 67/1981, the invertebrate Lycaeides argyrognomon, which is refered to Koomen P., van Helsdingen P.J. 1993. Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates. Council of Europe, Economic Commission for Europe (1991) European Red List of Globally Threatened Animals and Plants, Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe. Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, one taxon is greek endemic, 3 taxa (Dactylorhiza kalopissii, Rosa arvensis, Sempervivum marmoreum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 3 taxa (Coeloglossum viride, Dactylorhiza sambucina, Lilium martagon) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981) and 2 taxa (Sideritis scardica, Silene radicosa ssp. radicosa) are Balkan endemics.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threat for the forests of Mt. Paiko are the plans for ever intensive timber production. The south part of the mountain has been overgrazed and has serious cases of soil erosion. Due to ever increased timber harvesting, a dense road network has been developed and also many hectares have been reafforestated with conifers. The forests are mainly coppice due to mismanagement of past decades and require special attention in the future.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Coeloglossum viride
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza sambucina
Lilium martagon
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Sideritis scardica
Silene radicosa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Lycaeides argyrognomon (Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων)
Σχόλια για τα είδη