Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI TZENA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1240002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πέλλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12576.93
Χερσαία Έκταση (ha) 12576.93
Συνολική Περίμετρος (km) 60.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2182.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 171.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Mt. Tzena belongs to the Axios zone and mainly consists of schists and limestone in contrast with the adjacent Voras Mt. which is mainly ophiolitic. Along with Pinovo it forms a mountain range with steep slopes and characteristic bare rock faces. More than 50% of the site is forest land and a relatively small percentage of it is grazing land. Accordingly, the main land use is forest management and secondarily stock raising.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The alpine rock faces of Pinovo are very important for the chamois (a small population, the only one in the mountain range of Tzena, Pinovo and Voras) and raptors such as the golden eagle, vultures and peregrine falcons. In the lowlands there are well structured high forests of oak which form importantfeeding and nesting places for several species of woodpeckers. Inaccessible beech forests just below the treeline are also important for wildlife. The area has been, generally, well conserved because it is situated near the border and due to military importance most activities were until recently sustained. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Colias balcanica which is refered to Heath J. 1981. threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, one taxon is greek endemic, 5 taxa (Alyssum doerfleri, Centaurea grbavacensis, Festuca koritnicensis, Minuartia setacea ssp. stojanovii, Onosma heterophyllum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 10 taxa (Androsace villosa, Arctostaphylos uva-ursi, Aster alpinus, Gentiana asclepiadea, Gentiana verna ssp. balcanica, Gymnadenia frivaldii, Jovibarba heuffelii, Lilium martagon, Orchis pallens, Ramonda nathaliae) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 8 taxa (Carex ferruginea, Carum rigidulum ssp. bulgaricum, Gentianella crispata, Geum montanum, Hieracium alpicola, Rhamnus pumilus, Saxifraga aizoides, Silene saxifraga) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 29 taxa (Achillea ageratifolia ssp. aizoon, Achillea fraasii, Alchemilla indivisa, Alchemilla lanuginosa, Alchemilla serbica, Anthyllis aurea, Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Arabis bryoides, Arenaria cretica, Asperula purpurea ssp. apiculata, Bruckenthalia spiculifolia, Campanula formanekiana, Campanula spatulata ssp. spatulata, Carum strictum, Cerastium rectum, Euphorbia glabriflora, Galium anisophyllon ssp. plebeium, Galium hellenicum, Galium oreophilum, Gentianella bulgarica, Minuartia garckeana, Paronychia macedonica, Pedicularis leucodon ssp. leucodon, Saxifraga porophylla ssp. grisebachii, Sesleria tenerrima, Sideritis scardica, Silene radicosa ssp. radicosa, Stachys iva, Thesium parnassi) are Balkan endemics and 3 taxa (Geum coccineum, Centaurea affinis ssp. affinis, Silene roemeri) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Recently, new roads have been opened up and the timber harvesting according to forest management has been intensified. Pinovo Mt. receives a lot of pressure by illegal hunting which is greatly facilitated by the road network and tends to eliminate the small chamois population.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alchemilla indivisa
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla serbica
Alyssum doerfleri
Androsace villosa
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arabis bryoides
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Aster alpinus
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula formanekiana
Carex ferruginea ferruginea
Carum rigidulum bulgaricum
Centaurea grbavacensis
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Gentiana asclepiadea
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Gentianella crispata
Geum coccineum
Geum montanum
Jovibarba heuffelii
Lilium martagon
Minuartia garckeana
Orchis pallens
Paronychia macedonica
Pedicularis leucodon leucodon
Ramonda nathaliae
Rhamnus pumilus (Ράμνος ο νάνος)
Saxifraga aizoides
Sideritis scardica
Silene radicosa
Silene saxifraga
Stachys iva
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza citrinella (Χιρλοτσίχλονο)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη