Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS VERMIO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1210001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ημαθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 25555.14
Χερσαία Έκταση (ha) 25555.14
Συνολική Περίμετρος (km) 118.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2032.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 491.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The major part of the site is covered by forests of broad leaved and coniferous trees. Pinus nigra var. palassiana and Fagus sp. are the dominant species. Above the timber line the vegetation is covered by subalpine grasslands. On the lower parts there are dry grasslands and scrubs.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Important site for the variety of vegetation and flora and for the composition of forest stands. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Hipparchia delattini which is the southern edge of extension, the invertebrate Erebia ligea which is contained to the Presidential Decree 67/1981. The invertebrates Thecla betulae, Strymonidia w-album, Agrodiaetus damon which are refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, and the invertebrate Maculinea Alcon which is refered to IUCN Conservation Monitorin Centre 1988. 1988 IUCN Red List of Threatened Animals.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 12 taxa are greek endemics (between them one is local endemic), one taxon is protected by the EC Environment Legislation (1992), 10 taxa (Aethionema saxatile ssp. oreophilum, Allium phthioticum, Aquilegia ottonis ssp. amaliae, Cynoglottis barrelieri ssp. serpentinicola, Dactylorhiza kalopissii, Festuca koritnicensis, Galium degenii, Rosa arvensis, Sempervivum marmoreum, Viola eximia) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 21 taxa (Coeloglossum viride, Convallaria majalis, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza sambucina, Dianthus viscidus, Digitalis viridiflora, Gentiana asclepiadea, Gentiana cruciata, Gentiana lutea, Gentiana verna ssp. balcanica, Helictotrichon aetolicum, Jovibarba heuffelii, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Lilium chalcedonicum, Lilium martagon, Nigritella nigra, Orchis pallens, Poa thessala, Ramonda nathaliae, Tulipa boeotica, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 2 taxa (Epilobium palustre, Myosurus minimus) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 56 taxa (Abies borisii-regis, Achillea ageratifolia ssp. aizoon, Achillea chrysocoma, Achillea holosericea, Anthyllis aurea, Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Arabis bryoides, Arenaria conferta ssp. confetra, Asperula purpurea ssp. apiculata, Aurinia corymbosa, Campanula formanekiana, Campanula spatulata ssp. spatulata, Carum graecum ssp. graecum, Carum rupestre, Centaurea napulifera ssp. velenovskyi, Centaurea pindicola, Cerastium banaticum ssp. speciosum, Cerastium decalvans, Cirsium appendiculatum, Colchicum doerfleri, Crocus cvijicii, Crocus sieberi ssp. sublimis, Dianthus cruentus, Dianthus haematocalyx ssp. haematocalyx, Dianthus integer ssp. minutiflorus, Dianthus stenopetalus, Erysimum microstylum, Galium breviramosum, Galium hellenicum, Galium laconicum, Galium oreophilum, Helleborus cyclophyllus, Herniaria parnassica ssp. parnassica, Hieracium cymosum ssp. helrdeichianum, Hieracium parnassi, Hypericum rumeliacum ssp. apollinis, Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum, Iris reichenbachii, Lamium bifidum ssp. balcanicum, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Onobrychis montana ssp. scardica, Paronychia macedonica, Peucedanum oligophyllum, Pinguicula balcanica ssp. balcanica, Pinus heldreichii, Plantago media ssp. pindica, Saxifraga porophylla ssp. grisebachii, Sideritis scardica, Silene fabarioides, Silene radicosa ssp. radicosa, Stachys iva, Stachys plumosa, Thesium parnassi, Thlaspi tymphaeum, Trifolium pignantii, Viola orphanidis) are Balkan endemics and 7 taxa (Geum coccineum, Ornithogalum oligophyllum, Silene roemeri, Stachys balcanica, Thymus leucotrichus, Thymus longicaulis ssp. chaubardii, Thymus thracicus) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threat for the stability of the ecosystems comes from overgrazing, poaching and uncontrolled tourist development. Black pine stands, especially at altitudes between 1400 m -1600 m, suffer from the Thaumatopoea pityocampa shift.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea chrysocoma
Allium heldreichii
Allium phthioticum
Anthyllis vulneraria bulgarica
Aquilegia ottonis amaliae
Arabis bryoides
Arenaria conferta conferta
Asperula aristata thessala
Campanula formanekiana
Carum rupestre
Centaurea pindicola
Cirsium appendiculatum
Coeloglossum viride
Colchicum doerfleri
Convallaria majalis
Crocus cvijicii
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza sambucina
Dianthus integer minutiflorus
Epilobium palustre
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Geum coccineum
Iris reichenbachii
Isatis vermia
Jovibarba heuffelii
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Myosurus minimus
Nigritella nigra nigra
Orchis pallens
Orchis quadripunctata
Paronychia macedonica
Peucedanum oligophyllum
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Poa thessala
Ramonda nathaliae
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Sideritis scardica
Silene fabarioides
Silene radicosa
Stachys iva
Stachys plumosa
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus thracicus
Viola eximia eximia
Viola orphanidis orphanidis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis capaccinii (Ποδαρομυωτίδα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Agrodiaetus damon (Αγροδίαιτος ο Δάμων)
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Maculinea alcon (Μακουλινέα η Άλκον)
Σχόλια για τα είδη