Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Κερκίνη
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900147
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα Ηρακλειάς
Συνολική Έκταση (ha) 4245.48
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 51.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Λιμναίο Τοπίο
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Η λίμνη Κερκίνη, αν και τεχνητή, έχει με τα χρόνια πάρει μία μοναδική φυσικότητα, με παραλίμνια τοπία και χιλιάδες πουλιά.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η Κερκίνη είναι μία ρηχή τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε μετά την ανύψωση φράγματος στο χωριό Λιθότοπος.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Ο περιφερειακός δρόμος γύρω από τη λίμνη


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ερπετά
Πτηνά
Σημαντικα Αποδημητικά Είδη
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Ζωοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Iris pseudacorus
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Trapa natans (Τράπα η πλέουσα)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aquila clanga (Στικταητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus barbus macedonicus (Μουστακάτο)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Lucanus cervus (Λουκάνος ο ελαφόμορφος)
Morimus funereus (Μόρινος ο …)
Σχόλια για τα είδη