Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη)
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011065
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα Αγ. Κοσμά, Παραδείσου, Κεχρόκαμπου (Καβάλας), Κομνηνών, Κρωμνικού (Ξάνθης)
Συνολική Έκταση (ha) 3250.64
Χερσαία Έκταση (ha) 3250.0
Συνολική Περίμετρος (km) 34.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 891.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αισθητικό Δάσος
Δίκτυο NATURA-2000
Καταφύγιο Θηραμάτων
Περιοχή Προστασίας Ορνιθοπανίδας
Εικόνες από "Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη)". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Δρυοδάσος
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Μακία
Μεικτό Δάσος
Ορεινό Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία

Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα.

Περιγραφή Τόπου

Στενή κοιλάδα ή ευρύ φαράγγι που διασχίζεται από τον ποταμό Νέστο. Έντονοι μαιανδρισμοί του ποταμού. Εντυπωσιακό ανάγλυφο με απόκρημνες βραχώδεις περιοχές και σπήλαια. Μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και βλαστικών σχηματισμών από τη μεσογειακή μακία της αγριελιάς, τα αείφυλλα πλατύφυλλα, την παραποτάμια βλάστηση μέχρι τα φυλλοβόλα πλατύφυλλα και την οξυά. Μεγάλη ποικιλία πανίδας (πτηνά, θηλαστικά, αμφίβια, ψάρια). Μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων, εξαίρετη φυσική κατάσταση αδιατάρακτη. Υψηλή αισθητική αξία. Η περιοχή προσφέρεται για έρευνα, εκπαίδευση, οικοτουρισμό. Δίπλα στο ποτάμι, στις παρυφές των βράχων, περνά η σιδηροδρομική γραμμή συχνά μέσα από σήραγγες.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η μόνη σημαντική επέμβαση είναι η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής, που έγινε πρίν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και ενός μικρού σταθμού που τώρα δεν λειτουργεί. Ακόμα η σταθεροποίηση των πρανών με ξενικά κυρίως είδη (ψευδακακίες, λιγούστρα).

Σημεία με καλή Θέα

Ολη η διαδρομή με το τραίνο, όλη η διαδρομή με λέμβο, όλη η διαδρομή στο μονοπάτι από Τοξότες. Διάφορες κορυφές βουνών εκατέρωθεν.

Μονοπάτια Περίπατοι

Μονοπάτι 6 χλμ. από Τοξότες προς το εσωτερικό της κοιλάδας παράλληλα με τη γραμμή του τραίνου. Από Σ. Στ. Λιβερών προς Λιβερά.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικά Ενδιαιτήματα
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Υπαρξη Βιομηχανικού Μνημείου
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Περιοχή μεγάλης οικολογικής αξίας με πολλούς τύπους οικοσυστημάτων. Ευρεία αδιατάρακτη φυσική περιοχή. Εντυπωσιακοί γεωμορφολογικοί σχηματισμοί. Επιπλέον ένα τεχνολογικό επίτευγμα: η διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από το φαράγγι με σήραγγες και λιθόκτιστα πρανή, χωρίς να θίγει ουσιαστικά το τοπίο. Συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί όχι μόνο Αισθητικό Δάσος ή ΤΙΦΚ, αλλά ένας αξιόλογος Εθν. Δρυμός. Προσφέρεται για αναψυχή, άθληση, τουρισμό, εκπαίδευση, έρευνα, οικοτουρισμό.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Βοσκή
Εξόρυξη
Θόρυβος
Κυνήγι
Πυρκαγιά
Ρύπανση νερών
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ρύπανση των νερών από απόβλητα της Βουλγαρίας. Κίνδυνος πυρκαϊάς, διατάραξη του οικοσυστήματος από το Π. Βολής Πετροχωρίου σε αποστ. 600-1000μ. από το ανατολικό όριο. Πιέσεις για εξόρυξη μαρμάρων.

Τρωτότητα

Πυρκαϊές, εξόρυξη, ρύπανση των νερών, μείωση του νερού μετά την κατασκευή φραγμάτων της ΔΕΗ στο Παρανέστι.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αλλουβιακό και πολύ υγρό δάσος και πυκνή βλάστηση
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Λασπότοπος
Μικτό δάσος
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Χερσότοπος και θαμνώνας
Αξιόλογα Φυτά
Asperula aristata nestia
Galium rhodopeum
Goniolimon dalmaticum
Haberlea rhodopensis
Juniperus excelsa (Αγριοκυπάρισσο)
Rhamnus saxatilis rhodopeus (Ράμνος της Ροδόπης)
Saxifraga stribrnyi
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Verbascum pseudonobile
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus barbus macedonicus (Μουστακάτο)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis stroumicae (Θρακοβελονίτσα)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Leucaspius delineatus (Μικροσίρκο)
Orthrias brandti bureschi (Πετροχείλι)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη