Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Βιστονίδα (Μπουρού)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00200040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ξάνθης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7273.98
Χερσαία Έκταση (ha) 7500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 46.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη υφάλμυρη λίμνη που τροφοδοτείται από δύο ποτάμια και εκρέει μέσα σε παράκτιες λιμνοθάλασσες και λεκάνες εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας (Πόρτο Λάγος). Εκτεταμένες ζώνες με καλαμιώνες, αρμυρίκια και υγρολίβαδα γύρω από τη λίμνη. Παρόχθια δάση στο Δέλτα των ποταμών.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ σημαντική περιοχή για υδρόβια (κυρίως σε σχέση με τις άλλες γειτονικές λιμνοθάλασσες), καθώς και για αρπακτικά πουλιά που τρέφονται γύρω από τη λίμνη. Σημαντική περιοχή ξεχειμωνιάσματος για πάπιες και φαλαρίδες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κόψιμο δέντρων, αποστράγγιση για καλλιέργειες, τουριστική ανάπτυξη, έντονο κυνήγι. Ρίψη απορριμμάτων κοντά στα χωριά, ρύπανση από υγρά απόβλητα (από αγροχημικές - αστικές - βιομηχανικές πηγές) και από την ιζηματοαπόθεση του ποταμού Κομψάτου (λόγω της κακής διαχείρισης).
Τρωτότητα Ο ποταμός Κόσσυνθος φέρνει τα βοθρολύματα της Ξάνθης μέσα στη λίμνη. Οι υγρές φυσικές ζώνες γύρω από την λίμνη απειλούνται σε μεγάλο βαθμό από την διεκδίκηση εδαφών. Το παραποτάμιο δάσος υποφέρει από την υπερβόσκηση και την παράνομη υλοτόμηση των ώριμων δέντρων.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas strepera (Καπακλής)
Aquila clanga (Στικταητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Gavia stellata stellata (Κηλιδοβούτι)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Oxyura leucocephala (Κεφαλούδι)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Alosa caspia vistonica (Θρίτσα (Κασπιολόζα))
Barbus cyclolepis cyclolepis (Βιργιάνα)
Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γκελάρτζα)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Gobio gobio bulgaricus (Γυφτόψαρο)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Leuciscus cephalus macedonicus (Τυλινάρι)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη