Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δέλτα Πηνειού
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00020006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4031.80
Χερσαία Έκταση (ha) 4000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 29.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Στο Δέλτα του Πηνειού υπάρχουν παρόχθια και παράκτια δάση, παλιά παρακλάδια του ποταμού με ελώδη βλάστηση και θαμνώνες αλμυρικιών. Οι αμμώδεις ακτές και οι παράκτιοι χερσότοποι, με θαμνώδεις βυθίσματα κοντά στην ακτή έχουν τόσο μεγάλη εισροή γλυκού νερού από τις πηγές, που θα μπορούσε να δημιουργηθούν δάση πάνω σε προσχωσιγεννή εδάφη.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Βοτανικά και ορνιθολογικά είναι σημαντική περιοχή. Στα είδη πουλιών περιλαμβάνονται ερωδιοί, πελαργοί και αρπακτικά πουλιά. Έχουν αναφερθεί Canis aureus (Τσακάλια) και Lutra lutra (Βίδρες). Πλούσια ερπετοπανίδα με πολλές χελώνες Testudo hermanni (Μεσογειακή χελώνα) στον παράκτιο χερσότοτοπο. Είδος παρόχθιου δάσους, μοναδικό στην Ελλάδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Καταστροφή του παρόχθιου δάσους από την επέκταση της γεωργίας, κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτής, μεγάλη ρύπανση του νερού του ποταμού από αστικές, αγροχημικές και βιομηχανικές πηγές. Παράνομη υλοτόμηση του παρόχθιου δάσους.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Bassia hirsuta (Μπάσσια η χνουδωτή)
Cyperus michelianus pygmaeus
Damasonium alisma
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis carduelis carduelis (Καρδερίνα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Cuculus canorus (Κούκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Dendrocopos minor buturlini (Νανοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Gallinula chloropus (Νερόκοτα)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus canus canus (Θυελόγλαρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Miliaria calandra (Τσιφτάς)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava feldegg (Κιτρινοσουσουράδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Parus lugubris lugubris (Κλειδωνάς)
Parus major major (Καλόγερος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Podiceps grisegena (Κοκκινοβουτηχτάρι)
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris vulgaris (Ψαρόνι)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Podarcis taurica taurica (Γουστέρα του Ταύρου)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Acipenser sturio (Ξυρίχι)
Alburnoides bipunctatus thessalus (Τσιρωνάκι της θεσσαλίας)
Barbus barbus thessalus (Μουστακάτο της Θεσσαλίας)
Carassius auratus gibellio (Πεταλούδα)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis vardarensis (Βελονίτσα)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Gobio gobio balcanicus (Γυφτόψαρο)
Gobio kessleri banarescui (Μυλωνάκι)
Gobio uranoscopus elimeius (Μουστακάς)
Knipowitschia thessala (Θεσσαλογωβιός)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Rutilus macedonicus (Μαυροτσιρώνι)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη