Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Διβάρι Πύλου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010060
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μεσσηνίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 845.62
Χερσαία Έκταση (ha) 900.0
Συνολική Περίμετρος (km) 17.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 138.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Υφάλμυρη λίμνη με βάλτους (το καλοκαίρι αποξηραίνεται μερικώς) και θάμνους στον κόλπο του Ναυαρίνου κοντά στην Πύλο. Ύπάρχουν επίσης παλιρροιακοί λασπότοποι. Βραχώδεις λόφοι κοντά στον κόλπο.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ορνιθολογικώς σημαντική περιοχή, καθώς αποτελεί σταθμό των μεταναστευτικών υδρόβιων πουλιών. Η σπουδαιότητα της περιοχής ως χώρος αναπαραγωγής δεν είναι αρκετά γνωστή αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψιν (για την Πελοπόννησο). Το χειμώνα υπάρχουν περισσότερες από 2.000 Fulica atra (Φαλαρίδα) και πάπιες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Το κυνήγι είναι μεγάλο πρόβλημα και η απαγόρευσή του θα αύξανε σημαντικά την σπουδαιότητα του υγροτόπου για τα μεταναστευτικά πουλιά.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Iris pseudacorus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη