Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Εκβολή και Στενά Αχέροντα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010034
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3382.30
Χερσαία Έκταση (ha) 3500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 63.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 300.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δέλτα ποταμού με υφάλμυρα έλη. Θαμνώνες από Tamarix (Αρμυρίκια), χερσότοποι στην άμμο και λόφοι καλυμμένοι με θάμνους στην πλευρά της θάλασσας. Το εσωτερικό του Δέλτα καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό και καταλήγει σ' ένα φαράγγι με πολύ κρύες πηγές και πλατάνια κατά μήκος του ποταμού.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή πλούσια σε αρπακτικά πτηνά, παράκτια έλη σημαντικά για υδρόβια μεταναστευτικά πτηνά. Αν προστατευθεί, ενδεχομένως να γίνει ενδιαίτημα για αναπαραγωγή.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, διεκδίκηση εδαφών για τουριστική ανάπτυξη (εξοχικές κατοικίες) και αγροκαλλιέργειες.
Τρωτότητα Στο Δέλτα ασκείται μεγάλη πίεση από το κυνήγι. Μεγάλη καταστροφή των βιοτόπων του Δέλτα κατά την διάρκεια του 1987.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Knipowitschia milleri (Αχερονογωβιός)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus (Ντάσκα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη