Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αξιός ποταμός
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσσαλονίκης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8958.73
Χερσαία Έκταση (ha) 9000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 96.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 42.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ποτάμι με νησιά και λωρίδες από παραποτάμια δάση και βοσκοτόπια ανάμεσα στα αναχώματα. Εκταταμένες ζώνες από βοσκημένους θαμνώνες από Tamarix (Αρμυρίκια). Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, μεγάλες αμμώδεις όχθες και ο πυθμένας του ποταμού, παρέχουν τη δυνατότητα στα παρυδάτια πτηνά και στα γλαρόνια να φωλιάσουν.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Παραποτάμια δασώδης περιοχή. Οι φυτείες με λεύκες, έχουν μέχρι κάποιο βαθμό, σημασία για την αναπαραγωγή των ερωδιών και των Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα). Επίσης υπάρχουν αρπακτικά πουλιά. Τον χειμώνα υπάρχει σημαντικός πληθυσμός από Phalacrocorax pygmaeus (Λαγγόνα) και Egretta alba (Αργυροτσικνιάς).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Έντονο κυνήγι, άντληση για άρδευση, παράνομη υλοτομία, ρύπανση από αγροχημικά, βιομηχανικά και αστικά υγρά απόβλητα.
Τρωτότητα Οι φωλιές των ερωδιών εύκολα οχλούνται από βοοειδή ή άλλους επισκέπτες.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco cherrug (Στεπογέρακο)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus thessalus (Τσιρωνάκι της θεσσαλίας)
Alburnus alburnus macedonicus (Σίρκο)
Barbus barbus macedonicus (Μουστακάτο)
Barbus peloponnesius petenyi (Αμμοσούρτης)
Carassius auratus gibellio (Πεταλούδα)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis vardarensis (Βελονίτσα)
Cyprinus carpio (Γριβάδι (Κυπρίνος))
Gobio gobio balcanicus (Γυφτόψαρο)
Gobio kessleri banarescui (Μυλωνάκι)
Gobio uranoscopus elimeius (Μουστακάς)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο)
Leuciscus cephalus vardarensis (Τυλινάρι)
Orthrias barbatulus vardarensis (Βίνος)
Perca fluviatilis (Περκί)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Pungitius platygaster (Ποντογόστεος)
Rutilus macedonicus (Μαυροτσιρώνι)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Silurus glanis (Γουλιανός)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zingel streber balcanicus (Ποταμόλουτσος)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη