Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Μάνα (Μητρικού)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2169.74
Χερσαία Έκταση (ha) 17500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 42.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 54.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Φυσική λίμνη γλυκού νερού στα Θρακικά παράλια, όπου ο ποταμός Φιλιούρης εκβάλλει στη θάλασσα. Στα δυτικά, η λίμνη συνορεύει με καλλιεργήσιμη πεδιάδα ενώ στα ανατολικά με αλμυρόβαλτο και πλημμυρική ζώνη με μικρότερες λίμνες και παλιές κοίτες ποταμών. Η λίμνη Μητρικού περιβάλλεται από καλαμιώνες και ιτιές κατά μήκος του ποταμού. Το καλοκαίρι καλύπτεται με επιπλέουσα βλάστηση Trapa natans, δημιουργώντας θέσεις για φωλιές στα Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο) (η αποικία καταστράφηκε το 1986, όταν θαλασσινό νερό εισέβαλλε στη λίμνη.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μία από τις τελευταίες αποικίες στην Ελλάδα των πτηνών Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα), Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα) και ίσως Egretta alba (Αργυροτσικνιάς), Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς) και Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς). Έχουν απομείνει λίγα ζεύγη Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς). Σημαντική τοποθεσία αναπαραγωγής για πάπιες, χήνες, γλαρόνια και γλάρους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας και των ιχθυοκαλλιεργειών, ρύπανση από αγροχημικές απορροές, έντονο κυνήγι, βοτάνισμα για καταστροφή της ανερχόμενης βλάστησης γλυκού νερού, κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της ακτής.
Τρωτότητα Απειλείται από την ρύπανση, το παράνομο κυνήγι, τη διεκδίκηση εδαφών, την άντληση νερού, τις απορροές λιπασμάτων/φυτοφαρμάκων και χρήση ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπιση της βλάστησης που εμποδίζει το ψάρεμα.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Trapa natans (Τράπα η πλέουσα)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hoplopterus spinosus (Αγκαθοκαλημάνα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Oxyura leucocephala (Κεφαλούδι)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη