Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stragweia spicata
Styrax officinalis Στουράκι
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Suaeda splendens
Succisa pratensis
Symphyandra cretica
Symphyandra samothracica
Symphyandra sporadum
Symphyandra wanneri
Symphytum anatolicum
Symphytum bulbosum
Symphytum circinale
Symphytum creticum
Symphytum insulare
Symphytum ottomanum
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Soldanella rhodopea
Seseli rhodopeum
Salix amplexicaulis Ιτιά η αντιθετόφυλλη
Salix aurita Θαμνοϊτιά