Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorzonera mollis idaea
Symphytum davisii icaricum
Sedum grisebachii horakii
Sedum creticum hierapetrae
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Silene gigantea hellenica
Stachys germanica heldreichii
Salvia pratensis haematodes
Saxifraga porophylla grisebachii
Sedum grisebachii grisebachii
Silene integripetala greuteri
Scandix australis grandiflora
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Satureja nepeta glandulosa
Silene gigantea gigantea
Stachys germanica germanica
Silene multicaulis genistifolia
Silene bupleuroides ganiatsasiana