Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malabaila aurea
Malabaila graveolens
Malabaila involucrata
Malcolmia africana