Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lagoecia cuminoides
Lathyrus angulatus
Lamium maculatum
Lamium moschatum
Lamium purpureum
Lamyropsis carpinii
Lamyropsis cynaroides
Lamium album
Lathraea squamaria
Lathyrus annuus
Lactuca acanthifolia
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Lactuca visianii
Lathyrus aphaca
Lathraea rhodopea
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus pratensis