Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cytinus hypocistis hypocistis
Centaurea iberica iberica
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus insularis
Centaurea euboica intermedia
Carlina vulgaris intermedia
Centranthus longiflorus junceus
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Cuscuta epithymum kotschyi
Centaurea affinis laconiae
Caltha palustris laeta
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Carex divulsa leersii
Corydalis ochroleuca leiosperma
Centaurea spruneri lineariloba
Carex liparocarpos liparocarpos
Cymbalaria microcalyx longipes
Cyperus longus longus