Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα