Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Anemone hortensis heldreichii
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Asplenium lepidum haussknechtii
Allium callimischon haemostictum
Allium guttatum guttatum
Aethionema saxatile graecum
Arenaria filicaulis graeca
Alkanna graeca graeca
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrostis gigantea gigantea
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Allium paniculatum fuscum
Arcyptera fusca fusca Αρκύπτερα η μελανή
Allium flavum flavum
Arenaria filicaulis filicaulis
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος