Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Alyssum montanum repens
Anemone ranunculoides ranunculoides
Asperula purpurea purpurea
Allium carinatum pulchellum
Anthyllis vulneraria pulchella
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthyllis vulneraria praepropera
Aremonia agrimonoides pouzarii
Anthyllis vulneraria pindicola
Achillea pindicola pindicola
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Allium circinnatum peloponnesiacum
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Allium parnassicum parnassicum
Anthemis tinctoria parnassica
Astragalus thracicus parnassi
Aster tripolium pannonicus
Allium paniculatum paniculatum