Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus praecox zygiformis
Biarum tenuifolium zeleborii
Euphorbia characias wulfenii
Fumaria officinalis wirtgenii
Lysimachia vulgaris vylgaris
Satureja vulgaris vulgaris
Silene vulgaris vulgaris
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Primula vulgaris vulgaris
Cerastium fontanum vulgare
Arisarum vulgare vulgare
Origanum vulgare vulgare
Foeniculum vulgare vulgare
Silene vulgaris vourinensis
Nepeta argolica vourinensis
Silene parnassica vourinensis
Serarias vomeracea vomeracea
Peucedanum vittijugum vittijugum
Senecio thapsoides visianianus
Dittrichia viscosa viscosa