Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος