Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Chalcalburnus chalcoides macedonicus Γκελάρτζα
Platichthys flesus luscus Φασσί
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Orthrias brandti bureschi Πετροχείλι
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Zingel streber balcanicus Ποταμόλουτσος
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα