Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Chondrostoma prespensis Σκουμπούζι
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Leuciscus keadicus Μενίδα
Liza aurata Μυξινάρι
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Oncorhynchus kisutch Σολωμός κόχο
Ctenopharyngodon idella Χορτοφάγος κυπρίνος
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Coregonus lavaretus Κορήγονος