Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trigonella cretica
Trigonella foenum-graecum
Trigonella graeca
Trigonella procumbens
Trigonella rechingeri
Trigonella spicata
Trigonella spinosa
Trigonella striata
Tyto alba alba Τυτώ
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Thymus teucrioides alpinus
Trifolium hybridum anatolicum
Thymelaea tartonraira argentea
Torilis arvensis arvensis
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Teucrium divaricatum athoum
Tephroseris integrifolia aucheri
Tragopogon porrifolius australis