Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mesembryanthemum nodiflorum
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Mibora minima
Milium effusum
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri
Minuartia garckeana
Minuartia geniculata
Minuartia globulosa
Minuartia graminifolia
Minuartia greuteriana
Minuartia hamata
Minuartia juniperina
Minuartia mesogitana
Minuartia pichleri