Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cleistogenes serotina serotina
Calystegia sepium sepium
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Centaurea solstitialis schouwii
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Carduus kerneri scardicus
Campanula saxatilis saxatilis
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Campanula albanica sancta
Centaurea salonitana salonitana
Centaurea rutifolia rutifolia
Centaurium erythraea rumelicum
Centranthus ruber ruber
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ